Valberedning inför årsstämma
Enligt beslut av årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid oktober månads utgång 2016.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt arvode för bolagets revisor.

De fyra största ägarna per den 31 oktober 2016 var Abanico Invest AB (Mats Andersson), Protenus Ltd (Gudmundur Palmason), Gadice ehf. (Agusta Gudmundsdottir) och Fibonacci Asset Management (Björn Algkvist), som därmed utgör valberedningen inför årststämman 2016. Abanico Invest AB representeras i valberedningen av Håkan Roos.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till IR@enzymatica.se, eller vanlig post till:

Enzymatica AB
Att: Valberedningen
Ideon Science Park
223 70 Lund

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline