Bolagsordning

Enzymatica AB (publ)
556719-9244

§ 1 Firma

Bolagets firma är Enzymatica AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning av innovativa produkter baserade på enzymteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;

 • Val av ordförande vid stämman;
 • Upprättande och godkännande av röstlängd;
 • Val av en eller två justeringsmän;
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • Godkännande av förslag till dagordning;
 • Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 • Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 1. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 2. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
 • Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 • Val av
  1. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
  2. revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 • Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Deltagande på stämman

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 7 maj 2019.

 

Enzymatica AB Bolagsordning – Svenska – 7 maj, 2019

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.