Intern kontroll

Den interna kontrollen i bolaget följer de rutiner och principer som etablerats i bolaget med hjälp av olika system, kontroller och löpande rapportering. Styrelsen ansvarar för att dessa efterlevs. Varje enskild enhet i bolaget följs upp och rapporteras enligt en fastlagd frekvens och omfattning. Genom attestrutiner och arbetsordningar regleras av vem och hur beslut tas med avseende på avtalslängd, kostnad eller risk för bolaget. Tecknande av firma i moderbolag och dotterföretag samt hantering av likvida medel hanteras av flera personer för att skapa en god kontroll. Någon internrevisonsfunktion finns inte i Enzymatica då det inte motiveras av bolagets omfattning och riskexponering.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.