Riktlinjer för ersättning

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön och övriga förmåner (avser bilersättning). Bolagets ledande befattningshavare utgörs av, förutom verkställande direktören, ytterligare fem personer. Beslut om ersättning och förmåner till verkställande direktören har beslutats av Enzymaticas styrelse. Beslut om ersättningar och förmåner till övriga ledande befattningshavare bereds av verkställande direktören som förelägger styrelsen ett förslag.

Denna ersättningspolicy omfattar lön och andra villkor för ledande befattningshavare i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”bolaget”). Med ledande befattningshavare av­ses de personer som tillsammans med VD utgör Enzymaticas verkställande ledning.

Syf­tet med denna ersättningspolicy är att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och andra personer i Enzymaticas verkställande ledning.

 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.