Styrelsemöten

Under 2019 har Enzymaticas styrelse hållit 17 protokollförda möten, varav 10 per telefon och 3 per capsulam. Fyra av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. ”Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, finansiering, organisation, fastställande av budget och regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk förmedicintekniska produkter. Bolagets VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.