Styrelsemöten

Under året 2020 har Enzymaticas styrelse hållit 15 protokollförda möten, varav 4 per telefon och 4 per capsulam. 4 av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, Covid-19, finansiering, organisation, fastställande av budget samt regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk för medicintekniska produkter. Bolagets VD, CFO och COO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.