ColdZyme-studier

ColdZyme minskar förkylningssymtomen och förbättrar livskvaliteten vid naturligt förekommande förkylningar

Multi-symptom Relief and Improvement of Quality of Life – A Comparative Multicenter Trial on ColdZyme® Mouth Spray in Common Cold, Icelandic Medical Association conference, Jan 2019

De statistiskt signifikanta resultaten från den prospektiva, randomiserade, parallellgrupp-studien stärker den avsedda användningen av ColdZyme för att förkorta förkylningsperioden samt breddar den kliniska nyttan genom att visa att ColdZyme minskar de totala förkylningssymptomen. ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning. Totalt utvärderades 267 personer med naturligt förekommande förkylning i studien, som utformats för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala samt två olika skalor för halsont att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Alla fyra symptomskalorna uppvisade statistiskt signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling.

COLDPREV-studien

COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. OJRD, 2017, 7, 125–135

COLDPREV är en dubbelblind, placebo-kontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus. Resultaten visar på reduktion av virusmängden (med över 99 %) samt förkortande av antalet förkylningsdagar med över hälften (54%). Båda resultaten är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo.

In vitro-studie med ColdZyme och humant coronavirus

ColdZyme forms a protective barrier in the throat that deactivates five major common cold viruses, Swedish Otolaryngology Congress, Apr 2018

Under 2018 offentliggjordes resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme® att oskadliggöra humant coronavirus – en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Tillsammans med in vitro-resultaten från en studie publicerad hösten 2017 visar sig ColdZyme kunna oskadliggöra majoriteten av de kända virus som orsakar förkylning.

ColdZyme oskadliggör majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen i en in vitro-studie

A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses. Virology Research Reviews, Issue 5, 2017

En in vitro-studie genomfördes 2017 av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, Microbac. Studien visar att ColdZyme har förmågan att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (rhinovirus, influensavirus, respiratory syncytial virus och adenovirus) som orsakar förkylning hos människor. In vitro-studien bygger på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

Brittisk studie med elitidrottare och ColdZyme

Pilot study: Does ColdZyme mouth spray reduce upper respiratory tract infection incidence or duration in endurance athletes?, 3rd European Otolaryngology-ENT Surgery Conference, Oct 2018, London, UK

I en prövarinitierad studie utförd vid University of Kent randomiserades 35 elitidrottare till att använda ColdZyme® respektive ingen behandling. Resultaten visar på en signifikant kortare sjukdomsperiod vid förkylning vid användning av ColdZyme, jämfört med de elitidrottare som inte behandlades. De presenterade resultaten är i linje med resultaten från tidigare studier med ColdZyme.

ColdZyme för elitidrottare

User Experience of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Cold in Competitive athletes, OJRD, 8, 13-20, Apr 2018

ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt för elitidrottare att förhindra eller lindra förkylningar och därmed minska oönskad frånvaro från träning och tävling.

ColdZyme minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Preschool Staff. OJRD, 7, 136–140, 2017

En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal visar att antalet sjukdagar på grund av förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar under en 6-månadersperiod, jämfört med historiska data. Skillnaden var statistiskt signifikant.

ColdZyme minskar sjukfrånvaron hos personal på äldreboende

Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against Common Cold in Elderly Care Personnel. Open Journal of Respiratory Diseases, 7, 12–17, 2016

En observationsstudie med personal inom äldrevården som använde ColdZyme visade att antalet sjukdagar på grund av förkylning minskade från 5,2 till 3,7 dagar under en 5-månadersperiod, jämfört med historiska data. Skillnaden var statistiskt signifikant. 63 % av dem som fick en förkylning trots användning av ColdZyme upplevde förkylningen som mildare än tidigare obehandlade förkylningar.

Patientfallsstudie på ung person med immunbrist

Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infections in a boy with primary immunodeficiency: a case report. J Med Case Rep. 2016;10(1):302

Patientfallsstudie med en ung person med primär immunbrist, där ColdZyme reducerade förkylningssymtom samt sekundära mikrobiella och fungurala infektioner i munhåla och svalg.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.