Disclaimer

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

 

 

 

 

Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudandet att teckna aktier i Enzymatica AB (publ) i enlighet med villkoren i prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospek­tet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller Kanada och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore eller Kanada

Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

 

 

 

 

Prospekt 2021

Bifogat finns information om Enzymaticas prospekt 2021
Anmälningssedel - teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter – Anmälningssedel - teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel - teckning av aktier med stöd av teckningsrätter – Anmälningssedel - teckning av aktier med stöd av teckningsrätter

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.