Risker

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella.

De operationella riskerna utgörs främst av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, regulatoriska tillstånd, produktansvar och distribution. De finansiella riskerna utgörs främst av valuta-, ränte-, pris-, kredit- och likviditetsrisker.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till Enzymaticas årsredovisning för 2019, sid 40.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.