Poster-presentation av resultat från den stora tyska multicenterstudien av ColdZyme under ÖNH-dagarna i Malmö

10 april, 2019

Vid Öron-Näsa-Halsdagarna i Malmö presenterar Enzymatica idag för första gången för svenska läkare slutrapporten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme® vid behandling av förkylning. Den slutliga rapporten bekräftar de tidigare prelimära positiva resultaten vid användning av ColdZyme, jämfört med den grupp som inte behandlades. De starka resultaten har lett till att Enzymatica har kunnat utöka produktpåståendena för ColdZyme.

De statistiskt signifikanta resultaten från studien bekräftar det tidigare produktpåståendet att ColdZyme kan förkorta förkylningsperioden vid användning i ett tidigt stadium av infektionen samt adderar de nya påståendena att ColdZyme lindrar förkylningssymtom och halsont, förbättrar livskvaliteten samt att användning av ColdZyme leder till minskad samtidig användning av symtomlindrande läkemedel.

Den enkelblinda, prospektiva, randomiserade och kontrollerade multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymtom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt inkluderades och utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

Resultaten från studien visar på en signifikant förkortad förkylningsperiod, minskning av symtomens intensitet samt minskad användning av symtomlindrande läkemedel vid användning av ColdZyme, jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme.

– De mycket övertygande resultaten från studien gör att vi har breddat produktpåståendena för ColdZyme, inte minst vad gäller förbättrad livskvalitet. Dessutom har resultaten legat till grund för designen av den pågående dubbelblinda, placebokontrollerade studien för att utvärdera effekten av ColdZyme på förkylning. Det är en omfattande studie med över 600 patienter som genomförs på tio studiecentra i Tyskland och som förväntas bli klar under det andra halvåret 2019, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Abstract/Poster

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

 

Dokument

Abstract German multicenter study – Svenska – 10 april, 2019

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.