Enzymatica: Kvartalsrapport för Enzymatica AB, 2011-05-01 till 2011-07-30

Regulatoriska pressmeddelanden
Q1-rapporten för Enzymatica i korthet:

*    Nettoomsättningen uppgick till SEK 6 952 (0).
*    Resultatet uppgick till SEK -1 357 977 (-209 710).
*    Vinsten per aktie uppgick till SEK -0,09 per aktie.
*    Soliditet 80%
*    Nyemission fulltecknad gav Enzymatica 7,48 MSEK innan emissionskostnader.
*    Enzymatica byter från brutet räkenskapsår till kalenderår vilket innebär att räkenskapsåret 2011 endast blir åtta månader långt.

Kvartalsrapport för Enzymatica AB, 2011-05-01 till 2011-07-30.


VD kommentar

Perioden har präglats av ett intensivt arbete runt den regulatoriska genomlysningen av de befintliga produkterna och de identifierade nya indikationerna. Sammantaget är jag mycket nöjd med den återkoppling vi fått som öppnar upp möjligheterna för en smidig regulatorisk hantering fram till registrering följt av möjligheterna till en bred marknadspenetration. I princip innebär genomlysningen flera positiva besked för Enzymaticas portfölj;

-    Tid till marknadslansering blir kortare (pga av att klinikdelen blir kortare än tidigare bedömningar gett vid handen)
-    Lägre kostnader för klinik och registrering (pga ett mindre kostsamt registreringsförfarande)

Den första kommunicerade studien är den med Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola för att dokumentera effekten av tuggummit Coldzyme® chewing gum på dental plackbildning. Enzymatica har via produktutveckling lyckats ta fram en egen formulering till ett helt nytt tuggummi med enzym som skall användas i studien. 

Arbetet med att identifiera och kategorisera olika typer av samarbetspartners vilka sannolikt finner intresse i vår befintliga produktportfölj är slutfört. Informationen har använts tillsammans med Strategi- och kommunikationsbyrån Navigator för att skapa en helt ny kommunikationsplattform i enlighet med nuvarande affärsmodell. Det ser mycket spännande ut och vi väntar nu på marknadens första reaktioner. Enzymatica ser därför under senare del av 2011 en tendens i ökning av intäkter från slutkundsmarknaden. Detta är ett resultat av den pågående marknadsbearbetningen, samt expansionen av antalet kunder/partners med vilka avtal slutits.

Fokus under kvartalet har även innefattat en genomgång och utveckling av strategin för bolagets IP, dvs hur vi bygger vidare på och säkrar värdekedjan för våra aktieägare. Det finns nu en klar strategi i frågan och arbetet att följa denna strategi är påbörjat. 

De kostnader av engångskaraktär som uppkommit i samband med emission och listning på aktietorget har belastat detta kvartal. Dessa poster tillsammans med de löpande kostnaderna och intäkterna har varit i paritet med de budgeterade. 

Vi står nu rustade inför kommande förkylnings och influensa säsong med en positiv känsla av välbefinnande. 


Michael Edelborg Christensen
VD, Enzymatica AB (publ)

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.