Aktiekapital

Vid utgången av 2018 uppgick aktiekapitalet i Enzymatica AB till 5 712 950 SEK och fördelas på 142 823 696 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Bolaget har endast ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst på Enzymaticas bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat.