God tillväxt under Q2, främst drivet av stark försäljning i Sverige

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,4 MSEK (5,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15,7 MSEK (-15,5).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,17).
  • Likvida medel uppgick till 40,8 MSEK (3,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Enzymatica tecknade avtal med tyska Maren om leverans av enzymformulering för hudvårds-produkter. Avtalsvärdet över tre år uppgår till 120 MSEK.
  • Enzymatica slutförde patientrekryteringen till en dubbelblind, placebokontrollerad multicenter- studie i Tyskland för att utvärdera effekterna av ColdZyme vid förkylning. Totalt rekryterades 700 patienter varav drygt 400 blev förkylda. I slutet av kvartalet hade de sista patienterna behandlats. Resultaten förväntas bli klara under senhösten 2019.

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (20,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till -27,9 MSEK (-25,7).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,20 (-0,28).
Nyckeltal  
(KSEK) Q2
2019
Q2
2018
H1
2019
H1
2018
Helår
2018
Nettoomsättning 6,4 5,3 19,7 20,4 52,6
Bruttomarginal, % 63 51 70 66 70
Rörelseresultat -15,6 -15,0 -27,5 -24,6 -40,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,3 -16,9 -27,8 -18,4 -28,8
Genomsnittligt antal anställda 20 21 20 21 21

VD-kommentar: Avtalet med Maren ger oss ökade möjligheter att fortsätta utveckla förkylningsprodukter

Försäljningen under det andra kvartalet 2019 uppgick till 6,4 MSEK, vilket var en ökning med drygt 20 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningen på den svenska marknaden fortsatte att utvecklas starkt. Försäljningen av ColdZyme från apotek till konsument ökade med drygt 38 % under det andra kvartalet och marknadsandelen på rullande 12-månader uppgår till 6,1 %. Digital marknadsföring, sociala medier och influencer marketing bidrog till den starka ökningen. Tidigare studier har också visat på en hög återköps-frekvens av ColdZyme.

I slutet av kvartalet ingick Enzymatica ett avtal med det tyska kosmetikaföretaget Maren om leverans av enzymformulering för deras hudvårdsprodukter. Avtalsvärdet uppgår till 120 MSEK för den kommande treårsperioden. För de första 12 månaderna uppgår ordervärdet till cirka 15 MSEK, varav 3,5 – 5 MSEK beräknas infalla under 2019. Avtalet med Maren visar på potentialen med vår barriärteknologi, även vid kosmetiska applikationer. Avtalet kommer att öka intäktsströmmarna och ge oss ökade möjligheter att utveckla produkter för förkylning och övre luftvägs-infektioner, vilket fortsatt kommer att vara vårt affärsfokus.

Aktivitetsnivån är hög inom företaget med starkt fokus på nya distributörsavtal, kliniska studier för att stärka dokumentationen för ColdZyme och marknadsförings-insatser för ökad försäljning av vår förkylningsspray. Jag har all anledning att se framtiden an med tillförsikt när förkylningssäsongen inleds under det tredje kvartalet.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se