Hållbarhet

Enzymatica vill vara en god samhällsaktör och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Som medicintekniskt bolag fokuserar Enzymatica på människors hälsa och välbefinnande och vill använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller människor, så klokt och uthålligt som möjligt. Vad gäller grundforskning, tillverkning och försäljning av produkter, samarbetar bolaget till stor del med partners, varav flertalet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Under 2018 arbetade bolaget med att säkerställa att Enzymatica lever upp till kraven i EU:s data- skyddsförordning (GDPR) samt stärkte sitt kvalitetsledningssystem och sin produktion, vilket resulterade i nya certifieringar.

Kvalitet och säkerhet

Enzymatica utvecklar medicintekniska produkter i en miljö reglerad av lagar, direktiv och standarder. Bolagets rutiner och dokumentation är upprättade i enlighet med respektive myndighetskrav. Dokumentationskraven är tillämpliga för hela produktens livscykel för att garantera att produkten lever upp till sina prestandapåståenden. Sammantaget tar vi ansvar för att våra produkter är säkra, håller högkvalitet och lever upp till sin påstådda prestanda. Under 2018 blev Enzymaticas kvalitetsledningssystem certifierat enligt EN ISO 13485:2016. Dessutom blev bolagets nya anläggning för produktion av enzymer på Island, i slutet av året certifierad enligt ISO-9001. Anläggningen arbetar sedan tidigare i enlighet (ej certifierat) med Good Manufaturing Practice, GMP. Under första halvan av 2018 genomförde Enzymatica ett arbete i syfte att säkerställa att bolaget lever upp till kraven i EU:s data- skyddsförordning (GDPR). Arbetet bestod av inventering, analys och åtgärder för att följa de nya reglerna. ​

Miljö

Enzymatica bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, men importen av det enzym som finns i ColdZyme anmäls till Kemikalieinspektionens produktregister där också verksamheten registrerats. Detta enzym är utvunnet som en biprodukt vid fiskberedning och bidrar inte till utfiskning av torskbeståndet. Produkternas emballage och övriga förpackningsmaterial består av återvinningsbart material. Kontraktstillverkaren i Spanien och flertalet av bolagets försäljningskanaler, det vill säga apoteks- och hälsokostkedjor, är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. ​