Revisor

Till revisor i moderbolaget valdes år 2018, för tiden intill ordinarie årsstämma 2019 hållits, Deloitte AB. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson.