Risker

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella.

De operationella riskerna utgörs främst av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, regulatoriska tillstånd, produktansvar och distribution. De finansiella riskerna utgörs främst av valuta-, ränte-, pris-, kredit- och likviditetsrisker.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till Enzymaticas årsredovisning för 2018, sid 41.