Styrelsemöten

Under 2019 har Enzymaticas styrelse hållit 17 protokollförda möten, varav 7 per telefon och 3 per capsulam. Fyra av mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. ”Viktiga frågor under året har bland annat berört strategi, tillväxtfrågor, finansiering, organisation, fastställande av budget och regulatoriska frågor, som till exempel hur företaget ska möta EU:s nya regelverk förmedicintekniska produkter. Bolagets VD och CFO deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Andra befattningshavare deltar i styrelsesammanträden vid behov. På minst ett av de ordinarie mötena under året deltar bolagets revisor.