Styrelseordföranden

Bengt Baron är styrelseordförande. Utöver att leda styrelsens möten ansvarar styrelseordföranden för att fortlöpande ha kontakt med VD och följa bolagets utveckling samt samråda med denne i strategiska frågor. Styrelseordföranden skall i samråd med VD svara för kallelse och dagordning till styrelsens möten samt tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna. En gång per år utvärderar ordföranden arbetet i styrelsen med var och en av ledamöterna.