Utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har under 2016 inrättat ett revisionsutskott bestående av styrelseledamöterna Marianne Dicander Alexandersson Ordförande, Sigurgeir Gudlaugsson och Louise Nicolin.

Revisionsutskottet ansvarar för att kvalitetssäkra Bolagets finansiella rapportering och för arbeten som rör Enzymaticas interna kontroll. Revisionsutskottet svarar även för styrelsens löpande kommunikation med Bolagets revisorer, fastställande av riktlinjer för vilka tjänster som skall upphandlas av revisorer utöver revision, utvärdering av revisionsinsatsen, biträde till valberedningen vid framtagande av förslag till revisor samt arvodering av revisionsinsatsen.

Ersättningsutskott

Styrelsen har under 2016 inrättat ett ersättningsutskott bestående av styrelsemedlemmarna Mats Andersson Ordförande, Gudmundur Pálmason och Bengt Baron.

Ersättningsutskottet behandlar frågor avseende ledande befattningshavares ersättningar och förmåner, inklusive verkställande direktören.