Valberedning

Enzymaticas valberedning för årsstämman 2019 utsedd

I enlighet med de principer för valberedning som fastställdes på årsstämman 2016 ska valberedningen inför nästa årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

De fyra största ägarna (utsedd representant i valberedningen inom parentes) per den 31 oktober 2018 var Mats Andersson genom Danica Pension m.fl. bolag (Björn Algkvist), Protenus Ltd (Gudmundur Palmason), Gadice ehf. (Ágústa Gudmundsdottir) och Roosgruppen AB (Håkan Roos), som tillsammans med styrelsens ordförande Bengt Baron utgör valberedningen inför årsstämman 2019. Håkan Roos har utsetts till ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 19 mars 2019 till epost: louise.forssell@enzymatica.com

Valberedning inför årsstämma

Enligt beslut av årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt arvode för bolagets revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till louise.forssell@enzymatica.com, eller vanlig post till:

Enzymatica AB
Att: Valberedningen
Ideon Science Park
223 70 Lund